เรียน เล่น เสริมพัฒนาการ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แนะเสนอวิธีสร้างพัฒนาการเด็ก ด้วยการ เรียนๆ เล่นๆ เสริมสร้างพัฒนาการและทักษะความรู้แบบยั่งยืน โดยกัจจายน์ อัมพันธุ์ ผู้อำนวยการได้เล่าว่า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนสหศึกษา ประเภทอยู่ประจำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เล่น เสริมพัฒนาการ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่บริการรับนักเรียนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม มีประชากรหลากหลายเผ่าพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ลีซอ มูเซอ ม้ง และชนพื้นเมืองไทยใหญ่ ปัจจุบันมีนักเรียน 710 คน การจัดการเรียนการสอนจัดเป็นช่วงชั้น 4 ช่วงชั้น

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรม ระดับช่วงชั้นที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนในแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา สังคมศึกษา การงานและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับช่วงชั้นที่ 4 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบแผนการเรียน คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาศิลป์-อุตสาหกรรม กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิชาศิลป์-พาณิชยกรรม

“เด็กจะเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต้องมาจากการเล่นที่สร้างสรรค์ การพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กจึงเป็นเรื่องที่ควรทำในลำดับแรก การไม่จำกัดขอบเขตการเล่น และไม่จำกัดขอบเขตจินตนาการ เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีเป็นมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา แต่ด้วยเด็กที่โรงเรียนเป็นชนเผ่าที่หลากหลาย ทำให้การละเล่นของเด็กๆ แตกต่างกันไป สนามเด็กเล่นของโรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เด็ก” ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน กล่าว

ด้วยสภาพสนามเด็กเล่นที่เก่าและทรุดโทรมไม่เหมาะกับการเล่นของเด็ก ทำให้ครูในโรงเรียนอยากปรับปรุงสนามเล่นให้เด็กสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย บวกกับต้องการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้อย่างสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับให้เด็กเรียน เพราะเชื่อว่าความรู้ที่ได้จากการเล่นสนุกจะเป็นความรู้ที่เด็กจดจำได้ยาวนานกว่าการบังคับฝืนใจให้เด็กจำ

กัจจายน์ เล่าว่า ด้วยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ทำให้การเรียนการสอนต้องปรับพื้นฐานอ่าน-เขียนให้เด็กระดับประถมศึกษา แต่ถ้าในสนามเด็กเล่น มีตัวหนังสือ มีตัวเลขให้เด็กได้เห็นทุกวัน เด็กได้เล่นสนุกในสนามเด็กเล่น พร้อมกับได้เรียนรู้ทักษะภาษา การทำแบบนี้ จะทำให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ นอกจากการเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นแล้ว เด็กๆ ยังจะได้เรียนรู้ธรรมะจากลานธรรมของโรงเรียน ซึ่งทั้งหมดนี้ แฝงทักษะภาษา การสื่อสารด้วยภาษาไทยไว้ด้วยทั้งสิ้น ซึ่งงบประมาณในการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในครั้งนี้ได้จากโครงการน้อมเกล้าถวายพ่อหลวง 86 โรงเรียน 86 พรรษา และเป็นงบประมาณเพียงส่วนหนึ่งในการพัฒนาเท่านั้น เพราะโรงเรียนยังขาดงบประมาณอีกมาก ซึ่งโรงเรียนแก้ปัญาเรื่องนี้ด้วยการขอแรงจากชาวบ้านและนักเรียนของโรงเรียนในการปรับปรุง

โครงการน้อมเกล้าถวายพ่อหลวง เป็นโครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่ 4 กลุ่มโรงเรียนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และศูนย์ศึกษาพิเศษ เพื่อเติมความต้องการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคทางการศึกษา

เกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหาร บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการการเรียนรู้ และแบ่งปันองค์ความรู้สู่ผู้ที่โอกาสยังไปไม่ถึง จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด ซึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ก็คือ องค์ความรู้ ซึ่งต้องเกิดจากการการสนใจใฝ่หาความรู้อันเป็นบันไดขั้นต้นเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม่ใหญ่เพื่อค้ำจุนประเทศชาติในวันข้างหน้า หากไม้นั้นไม่ได้รับการทำนุบำรุงที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยก็จะแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์แข็งแรง เมื่อนำไปก่อสร้างเป็นเสาค้ำก็จะพังทลายลงได้โดยง่าย ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการใฝ่หาความรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ดูตัวอย่างการสร้างพัฒนาการเด็กได้ที่ http://ranrarorn.srianant.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง