Single License กับแนวข้อสอบ

ข้อใดคือลักษณะของเงินลงทุน ลักษณะของเงินลงทุน Mobility คือ ความสามารถเคลื่อนย้ายได้ Sensitive คือ มีความไวต่อสิ่งแวดล้อม Scarce คือ เป็นทรัพยากรที่ขาดแคลน นี่เป็นเพียงตัวอย่างของข้อสอบหลักสูตร Single License ที่หลายๆ คนกำลังหาอยู่ แต่ไม่มั่นใจว่า ระบบการทดสอบจากสถาบันต่างๆ มีการสุ่มตัวอย่างมาตรงกับที่เห็นหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเคยบอกไปแล้วว่า ไม่มีแนวข้อสอบที่ไหนที่จะสามารถบอกได้ว่า เป็นข้อสอบที่ถูกต้อง เพราะเป็นระบบสุ่มข้อสอบมาแสดงผลนั่นเอง ตัวอย่างข้อสอบ Single License แต่จะมีหลายๆ ข้อที่จะกล่าวถึงต่อไป เช่น

 • – ความหมายของการออมแบบมีสัญญา คืออะไร
 • – การออมแบบมีสัญญา มีอะไรบ้าง
 • – ข้อใดคือลักษณะของ Financial intermediaries คือการระดมเงินทุนผ่านสถาบันการเงิน = ได้เงินมาก, มีข้อผูกมัด, มีต้นทุนในการดำเนินงาน
 • – ข้อดีของการระดมทุนผ่านตลาดการเงิน
 • – ผลตอบแทนของ Financial intermediaries คือผลตอบแทนของสถาบันการเงิน ก็คือ ค่าธรรมเนียม : fee , ค่าบริการ : charge , ส่วนต่าง : spread
 • – ความแตกต่างของตัวการและตัวแทน
 • – การลงทุนในตลาดทุน นักลงทุนจะให้น้ำหนักกับปัจจัยอะไรบ้าง
 • – หากรัฐบาลต้องการระดมเงินทุน เพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า รัฐบาลควรระดมทุนโดยวิธีไหน
 • – ความหมายของนโยบายการคลัง
 • – ความหมายของนโยบายการเงิน
 • – ตลาดที่มีดุลยภาพ หมายถึงอะไร
 • – ลักษณะสำคัญของเงิน คือ
 • – บทบาทของรัฐบาลในตลาดเงิน มีอะไรบ้าง
 • – หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในตลาดเงินมี อะไรบ้าง มีกระทรวงการคลัง , ธปท , สำนักงาน ก.ล.ต. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • – เครื่องมือในการบริหารปริมาณเงินมีอะไรบ้าง
 • – หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล มีอะไรบ้าง
 • – แนวคิดหลักในการกำกับดูแลมีอะไรบ้าง
 • – บทบาทในการพัฒนามีอะไรบ้าง
 • – บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในตลาดเงิน

1. ผู้ดำเนินนโยบายการเงิน
– ติดตามดูแลเป้าหมายเงินเฟ้อ
– ซื้อขายตั๋วเงินคลังจากลูกค้า
– เปลี่ยนแปลงระดับเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์
– ปรับอัตราซื้อคืนสำหรับหน้าต่างขายลด

2. ผู้กำกับดูแลตลาดเงินและสถาบันการเงิน
– กำหนดผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิย์ หรือสถาบันการเงิน
– กำกับดูแลสถาบันการเงิน (การรายงานทั้งในและนอกสถานที่รวมทั้งการประเมิน)
– บริหารระบบการชำระบัญชีด้วยเช็ค
– สามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้
– กำกับดูแลการปรับโคารสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

3. ตัวแทนการเงินของรัฐบาล
– ดูแลบัญชีธนาคารในประเทศ
– เปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศสำหรับการทำรายการเกี่ยวกับเงินสกุลต่างประเทศ
– กู้ยืมเงินแทนรัฐบาล
– นายทะเบียนและตัวแทนในการโอนพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วเงินคลัง
– แต่งตั้งคู่ค้าใหม่ 9 ราย สำหรับการดำเนินงานในตลาด เช่น ผู้ค้าหลักทรัพย์ เป็นต้น
– ขอคำปรึกษาเรื่องความอ่อนไหวของตลาด

4. ผู้พิมพ์ธนบัตร
– รักษาระดับปริมาณเงิน
– พิมพ์ธนบัตรใหม่แทนธนบัตรที่ชำรุด
– สอดส่องดูแลการชำระเงินด้วยวิธีแบบใหม่ๆ
– ดูแลการเติบโตในส่วนของเงิน

 • – วัตถุประสงค์ของสำนักงาน กลต. มีอะไรบ้าง
 • – ภารกิจของสำนักงาน กลต. มีอะไรบ้าง
 • – คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนมีอะไรบ้าง
 • – การทำ Tender Offer เมื่อถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปเพื่ออะไร
 • – การกระทำอันไม่เป็นธรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มีอะไรบ้าง
 • – Misstatement หมายความว่าอะไร
 • – Insider trading หมายความว่าอะไร
 • – Market manipulation หมายความว่าอะไร
 • – บทบาทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีอะไรบ้าง
 • – ตลาดแรกหมายความว่าอย่างไร
 • – Private placement หมายความว่าอย่างไร
 • – public offering ยกเว้นสำหรับหลักทรัพย์ใดบ้าง
 • – ตลาดรองหมายความว่าอะไร ตลาดรองหรือ ตลาดค้าหลักทรัพย์ (Secondary Market หรือ Trading Market) เป็นแหล่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายและหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่แล้ว ทำให้เกิดการการเปลื่ยนมือระหว่างผู้ลงทุนซึ่งถือครองหลักทรัพย์อยู่และผู้ ผู้ลงทุนรายต่อไปประสงค์ที่จะลงทุนซื้อหลักทรัพย์นั้น (ที่เรารู้จักตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเอง)
 • – ตลาดที่เป็นทางการ (Organized Market) มีอะไรบ้าง
 • – ตลาดที่ไม่เป็นทางการ (Over the counter) มีอะไรบ้าง
 • – ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของ เงินลงทุนมีอะไรบ้าง
 • – ตลาดการเงินในอุดมคติ (Perfect market) หมายความว่าอย่างไร
 • – นักลงทุนประเภทสถาบัน (Institution investor) มีลักษณะอย่างไร
 • – นักลงทุนประเภทบุคคล (Individual investor) มีลักษณะอย่างไร
 • – แนวคิดของ rational investor มีอะไรบ้าง

และอื่นๆ อีกมากมาย ลองหาคำตอบมาเล่นๆ ดูก็ได้ว่าจะรู้กันหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ แนวข้อสอบนั้นจะมีอยู่ในหนังสือเล่มหนานั้นแหละ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง