กองทุนใหม่สัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้มีกองทุนเปิดใหม่ ให้นักลงทุนที่สนใจเข้าไปเลือกดูกันได้หลายกองทุน โดยเฉพาะทาง บลจ. กสิกรไทยนั้น เปิดมากว่า 5 กองทุนเลยทีเดียว โดยกองทุนใหม่ในสัปดาห์นี้เริ่มต้นคือ…

กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน DN จาก บลจ.กสิกรไทย เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.25% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท IPO เปิดขาย 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 จาก บลจ.กสิกรไทย เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.75% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท IPO เปิดขาย 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557

ตามติดมาด้วย กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน L จาก บลจ.กสิกรไทย เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.00% ต่อปี มีอายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท IPO เปิดขาย 11 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557

กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 6 เดือน 5 ของ บลจ.กรุงไทย (Roll Over) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงกองทุนปานกลาง กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.65%ต่อปี อายุโครงการ 6 เดือน มีนโยบายการลงทุน ลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ เงินฝากธนาคารพาณิชย์ และตราสารหนี้สถาบันภายในประเทศ IPO เปิดขาย 10 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2557

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 5/14 จาก บลจ.บัวหลวง เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% เต็มจำนวน ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.9 % อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกิน 7 เดือน) ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท IPO เปิดขาย 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2557

กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 102 โดยบลจ.กรุงไทย เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนนี้มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100% เต็มจำนวน ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.05% ต่อปี อายุโครงการ 6 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนมีนโยบายการลงทุน ลงทุนเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 IPO เปิดขาย 5 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2557

สอบถามรายละเอียดกองทุนรวมและดูหนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนใหม่.blogspot.com/

You can leave a response, or trackback from your own site.

Social Comment

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Powered by WordPress. Copyright © 2012 The Real Blog link exchange Subscribe to our Feed บล็อกแห่งความจริง